Dragon Knight of Creation
(そう)(せい)(りゅう)()()
DragonKnightofCreation-SR02-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Long Kỵ Sáng Thế
 Tên Nhật (Kana)
そう
せいの
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
の竜
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Sōsei no Ryū Kishi
 Tên Hàn 창세의 용기사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 87835759
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.