FANDOM


Dragon Cycle of Celestial Illusions
(てん)(げん)(りゅう)(りん)
DragonCycleofCelestialIllusions-ROTD-JP-OP
 Tên Việt Long Hoàn Thiên Ảnh
 Tên Nhật (Kana)
てん
げんの
りゅう
りん
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
げん
の龍
りゅう
りん
 Tên Nhật (rōmaji) Tengen no Ryūrin
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.