FANDOM


Dragon's Rebirth
(りゅう)(てん)(せい)
DragonsRebirth-SR02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅうの
てん
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
の転
てん
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Ryū no Tensei
 Tên Hàn 용의 환생
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 20638610
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.