FANDOM


Dragon's Mirror
龍の鏡(ドラゴンズ・ミラー)
DragonsMirror-PEVO-EN-SR-1E
 Tên Việt Tấm Gương của Rồng
 Tên Nhật (Kana)
龍の鏡
ドラゴンズ・ミラー
 Tên Nhật (Chuẩn) 龍の鏡
ドラゴンズ・ミラー
 Tên Nhật (rōmaji) Doragonzu Mirā
 Tên Hàn 용의 거울
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 71490127
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.