FANDOM


Dragon's Bind
竜の束縛(ドラゴンズ・バインド)
DragonsBind-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Sự Trói Buộc của Rồng
 Tên Nhật (Kana)
竜の束縛
ドラゴンズ・バインド
 Tên Nhật (Chuẩn) 竜の束縛
ドラゴンズ・バインド
 Tên Nhật (rōmaji) Doragonzu Baindo
 Tên Hàn 드래곤즈 바인드
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 16278116
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.