FANDOM


Dragodies, the Empowered Warrior
()(そう)(せん)() ドラゴディウス
DragodiestheEmpoweredWarrior-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せん
し ドラゴディウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せん
ドラゴディウス
 Tên Nhật (rōmaji) Masōsenshi Doragodiusu
 Tên Nhật (Dịch) Dragodies, the Magic-Equipped Warrior
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 65472618
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.