FANDOM


Draconnet
  • Nhật: ドラコネット
  • Romaji: Dorakonetto
  • Việt: Mạng Long
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Quái thú Thường Cấp 2 trở xuống từ tay hoặc Bộ bài của bạn trong Thế Thủ.
CÔNG / 1400   THỦ / 1200
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Draconnet When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Normal Monster from your hand or Deck in Defense Position.
Nhật ドラコネット ①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。手札・デッキからレベル2以下の通常モンスター1体を守備表示で特殊召喚する。
Dorakonetto

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.