FANDOM


Draco Face-Off
(りゅう)()(あい)()
DracoFaceOff-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
あい
うつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
あい
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūko Aiutsu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 14733538
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.