FANDOM


Downerd Magician
ダウナード・マジシャン
DownerdMagician
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Spellcaster/Xyz/Effect
ATK/DEF 2100/200
Mã số 72167543
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Loại-Spellcaster Cấp 4 sao
Vào Lượt Chính 2 của bạn, bạn có thể đồng thời Triệu hồi Xyz lá này bằng cách dùng Quái thú Xyz Hạng 3 sao trở xuống bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz gắn trong quái thú đó đồng thời trở thành Nguyên liệu Xyz trong lá này.) Lá này tăng 200 ATK ứng với mỗi Nguyên liệu Xyz gắn trong nó. Nếu lá này tấn công quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp cho đối phương. Nếu lá này tấn công hoặc bị công, sau khi tính toán thiệt hại: Tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này.
English Description
2 Level 4 Spellcaster-Type monsters
During your Main Phase 2, you can also Xyz Summon this card by using a Rank 3 or lower Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card attacked or was attacked, after damage calculation: Detach 1 Xyz Material from this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.