Double or Nothing!
ダブル・アップ・チャンス
DoubleorNothing-YS13-EN-C-1E.png
 Tên Việt Nhân Đôi Cơ Hội
 Tên Nhật ダブル・アップ・チャンス
 Tên Nhật (rōmaji) Daburu Appu Chansu
 Tên Nhật (Dịch) Double Up Chance
 Tên Hàn 더블 업 찬스
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 94770493
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.