FANDOMDouble Rebound
  • Nhật: ダブル・バウンド
  • Romaji: Daburu Baundo
  • Việt: Nhân Đôi Ranh Giới
Khác:
Double Bound
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Khi một hiệu ứng quái thú được kích hoạtphủ nhận tấn công hoặc sự phá huỷ, phủ nhận hiệu ứng đó, và nếu bạn làm thế, 1 quái thú bạn điều khiển tăng CÔNG bằng với gấp đôi CÔNG của quái thú đó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Double Rebound When a monster effect that negates an attack or destruction has been activated, negate that effect and add double the amount of that monster's ATK to your own monster's ATK.
Nhật モンスターにより攻撃・破壊を無効にする効果は発動したときその効果を無効にしてそのモンスターの攻撃力の倍だけ自分のモンスターの攻撃力に加える。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.