FANDOMDouble Banking
  • Nhật: ダブル・バンキング
  • Romaji: Daburu Bankingu
  • Việt: Ma Pháp Cơ Động - Luồn Lách Nhân Đôi
Khác:
Action Magic - Double Banking
Loại bài

Phép

Vứt bỏ 1 lá bài; nếu một quái thú bạn hiện điều khiển tiêu diệt một quái thú của đối thủ trong chiến đấulượt này, quái thú đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Double Banking Discard one card from your hand. A monster that has destroyed an enemy monster in battle can attack one more time.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.