FANDOM


Doomkaiser Dragon/Assault Mode
デスカイザー・ドラゴン(スラッシュ)バスター
DoomkaiserDragonAssaultMode-CRMS-EN-UR-1E
 Tên Việt Tử Thần Long Đế/Chế Độ Hủy Diệt
 Tên Nhật (Kana) デスカイザー・ドラゴン
スラッシュバスター
 Tên Nhật (Chuẩn) デスカイザー・ドラゴン/
スラッシュ
バスター
 Tên Nhật (rōmaji) Desukaizā Doragon Surasshu Basutā
 Tên Nhật (Dịch) Deathkaiser Dragon Slash Buster
 Tên Hàn 데스카이저 드래곤/버스터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2000
 Mã số 01764972
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.