Doomkaiser Dragon
デスカイザー・ドラゴン
DoomkaiserDragon.png
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Zombie/Synchro/Effect
ATK/DEF 2400/1500
Mã số 06021033
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Plaguespreader Zombie" + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Zombie-Type

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc Biệt: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú Zombie-Type dưới Mộ bài của đối phương; Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân chơi của bạn ở thế Tấn công ngửa-mặt, nhưng tiêu diệt nó khi lá bài này rời sân.

English Description
"Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

When this card is Special Summoned: You can target 1 Zombie-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field in face-up Attack Position, but destroy it when this card leaves the field.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.