FANDOM


Dodger Dragon
アボイド・ドラゴン
DodgerDragon-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật アボイド・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Aboido Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Avoid Dragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 47013502
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.