FANDOM


Do a Barrel Roll
弾幕回避(バレル・ロール)
DoaBarrelRoll-MP14-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
弾幕回避
バレル・ロール
 Tên Nhật (Chuẩn) 弾幕回避
バレル・ロール
 Tên Hàn 배럴 롤
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 06260554
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.