Divine Dragon Lord Felgrand
(きょ)(しん)(りゅう)フェルグラント
DivineDragonLordFelgrand-SR02-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Felgrand, Đại Thần Long
 Tên Nhật (Kana)
きょ
しん
りゅうフェルグラント
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
しん
りゅう
フェルグラント
 Tên Nhật (rōmaji) Kyoshinryū Feruguranto
 Tên Nhật (Dịch) Felgrand, the Great Divine Dragon
 Tên Hàn 거신룡 펠그란트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2800
 Mã số 60681103
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.