FANDOM


Discord
  • Nhật:  不協和音
  • Romaji:  Fukyōwaon
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Không người chơi nào có thể Triệu hồi Đồng bộ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Discord Neither player can Synchro Summon.
Nhật お互いのプレイヤーは、シンクロ召喚をする事ができない。

Hình ảnh khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.