FANDOM


Discord
()(きょう)()(おん)
 Tên Việt Bất Hòa
 Tên Nhật (Kana)
きょう
おん
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
おん
 Tên Nhật (rōmaji) Fukyōwaon
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 46480475
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]