FANDOM
Dinosmasher's Fury Structure Deck là một Structure Deck trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là Deck thứ 38 trong series TCG Structure Deck, nối tiếp Machine Reactor Structure Deck. Deck này ở TCG tương dương với Structure Deck R: Tyranno's RageOCG.

Phân tích

Each Dinomasher's Fury Structure Deck contains:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại S.lượng
SR04-ENTKN Jurraegg Token Common Quái thú Thế thân1
SR04-EN000 Petiteranodon Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN001 Ultimate Conductor Tyranno Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN002 Souleating Oviraptor Super Rare Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN003 Megalosmasher X Common Quái thú Thường2
SR04-EN004 Sabersaurus Common Quái thú Thường2
SR04-EN005 Super Conductor Tyranno Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN006 Ultimate Tyranno Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN007 Super-Ancient Dinobeast Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN008 Sauropod Brachion Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN009 Tyranno Infinity Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN010 Black Brachios Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN011 Miracle Jurassic Egg Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN012 Gilasaurus Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN013 Babycerasaurus Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN014 Miscellaneousaurus Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN015 Evilswarm Salamandra Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN016 Stegocyber Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN017 Trifortressops Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN018 Skelesaurus Common Quái thú Song tính1
SR04-EN019 Chewbone Common Quái thú Lật mặt1
SR04-EN020 Rescue Rabbit Common Quái thú Hiệu ứng1
SR04-EN021 Lost World Super Rare Bài Phép Môi trường1
SR04-EN022 Fossil Dig Common Bài Phép Thông thường1
SR04-EN023 Big Evolution Pill Common Bài Phép Thông thường1
SR04-EN024 Twin Twisters Common Bài Phép Tức thời1
SR04-EN025 Burial from a Different Dimension Common Bài Phép Tức thời1
SR04-EN026 Swords of Concealing Light Common Bài Phép Duy trì1
SR04-EN027 Painful Decision Common Bài Phép Thông thường1
SR04-EN028 Unexpected Dai Common Bài Phép Thông thường1
SR04-EN029 Terraforming Common Bài Phép Thông thường1
SR04-EN030 Survival's End Super Rare Bài Bẫy Thông thường1
SR04-EN031 Survival of the Fittest Common Bài Bẫy Thông thường1
SR04-EN032 Fossil Excavation Common Bài Bẫy Duy trì1
SR04-EN033 Extinction on Schedule Common Bài Bẫy Thông thường1
SR04-EN034 Ojama Trio Common Bài Bẫy Thông thường1
SR04-EN035 Nightmare Archfiends Common Bài Bẫy Thông thường1
SR04-EN036 Quaking Mirror Force Common Bài Bẫy Thông thường1
SR04-EN037 Grand Horn of Heaven Common Bài Bẫy Phản hồi1
SR04-EN038 Secret Blast Common Bài Bẫy Thông thường1

Tham khảo

  • blackfire.eu Structure Deck Machine Reactor / Structure Deck Dinosmasher's Fury
  • gtsdistribution.com STRUCTURE DECK - "MACHINE REACTOR AND DINOSMASHER'S FURY"

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.