FANDOM


Dinomist Stegosaur
ダイナミスト・ステゴサウラー
DinomistStegosaur-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Lôi Tích Long - Phiến Giác Long
 Tên Nhật ダイナミスト・ステゴサウラー
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Sutegosaurā
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Stegosaurer
 Tên Hàn 다이너미스트 스테고사우러
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1800
 Mã số 01580833
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.