Dimensionhole
ワーム・ホール
300px
Nhóm liên quan HoleWorm
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 22959079
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú trên phần sân của bạn và loại nó ra ngoài cho đến Lượt Chờ tiếp theo của bạn. Trong khi quái thú đó bị loại ra ngoài, Vùng Quái thú của quái thú được chọn không thể được sử dụng.
English Description
Select 1 monster on your side of the field and remove it from play until your next Standby Phase. While the monster is removed from play, the Monster Card Zone of the selected monster cannot be used.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.