FANDOM


Dimensional Prison
()(げん)(ゆう)(へい)
DimensionalPrison-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Việt Nhà Ngục Không Gian
 Tên Nhật (Kana)
げん
ゆう
へい
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
ゆう
へい
 Tên Nhật (rōmaji) Jigen Yūhei
 Tên Hàn 차원 유폐
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 70342110
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.