FANDOM


Dimensional Inversion
リバースディメンション
DimensionalInversion-CP07-EN-C-UE
 Tên Nhật リバースディメンション
 Tên Nhật (rōmaji) Ribāsudimenshon
 Tên Nhật (Dịch) Reverse Dimension
 Tên Hàn 리버스 디멘션
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 98666339
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.