FANDOM


Dimensional Fissure
()(げん)()()
DimensionalFissure-RYMP-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げんの
さけ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の裂
け目
 Tên Hàn 차원의틈
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 81674782
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.