FANDOM


Dimensional Barrier
()(げん)(しょう)(へき)
DimensionalBarrier-INOV-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
しょう
へき
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
しょう
へき
 Tên Nhật (rōmaji) Jigen Shōheki
 Tên Hàn 차원 장벽
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 83326048
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.