FANDOM


Dimension Jar
ディメンション・ポッド
DimensionJar
Nhóm liên quan Jar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 200/200
Mã số 73414375
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Cả hai người chơi có thể loại ra ngoài lên đến 3 quái thú trong Mộ bài đối phương của họ.
English Description
FLIP: Both players can remove from play up to 3 monsters from their opponent's Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.