FANDOM


Dimension Fusion
()(げん)(ゆう)(ごう)
DimensionFusion-DR2-EN-SR-UE
 Tên Việt Không Gian Hợp Nhất
 Tên Nhật (Kana)
げん
ゆう
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
ゆう
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Jigen Yūgō
 Tên Hàn 차원 융합
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 23557835
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.