FANDOM


Digital Bug Scaradiator
電子光虫(デジタル・バグ)-スカラジエータ
DigitalBugScaradiator-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Bọ Hung Tản Nhiệt
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-スカラジエータ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-スカラジエータ
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Sukarajiētā
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1400
 Mã số 12615446
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.