FANDOM


"Digital Bug" (電子光虫(デジタル・バグ) Dejitaru Bagu, Bọ Điện Tử) là một nhóm bài các Quái thú hệ Quang Côn trùng được giới thiệu lần đầu trong Shining Victories.

Thiết kế

"Digital Bug" có thiết kế là các loài côn trùng được kết hợp với các loại linh kiện máy tính.

Từ nguyên

"Bọ Điện Tử" là một cách chơi chữ về các trục trặc trong hệ thống máy tính gọi là "lỗi". Tên của các Quái thú trong nhóm bài này là từ ghép giữa tên một loài côn trùng và một bộ phận trong máy tính.

Thành viên

Côn trùng dựa vào Linh kiện máy tính
Centibit Centipede Bit
Cocoondenser Cocoon Capacitor (Condensor)
Corebage Bagworm moth Multi-core processor
LED Bug Ladybug Light-emitting diode
Rhinosebus Rhinoceros beetle Bus
Scaradiator Scarab beetle Heat sink (Radiator)
Websolder Spider Solder

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.