FANDOM


Detonate Deleter
デトネイト・デリーター
DetonateDeleter-SAST-JP-C
 Tên Việt Kẻ Kích Nổ Diệt Vong
 Tên Nhật デトネイト・デリーター
 Tên Nhật (rōmaji) Detoneito Derītā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2100 / 3
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.