FANDOM


Destruction Swordsman Fusion
()(かい)(けん)()(ゆう)(ごう)
DestructionSwordsmanFusion-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Dung Hợp Bộc Phá Thần Khí Nhân
 Tên Nhật (Kana)
かい
けん
ゆう
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
けん
ゆう
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaikenshi Yūgō
 Tên Hàn 파괴검사융합
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 41940225
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.