FANDOM


Destruction Sword Flash
()(かい)(けん)(いっ)(せん)
DestructionSwordFlash-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Bộc Phá Thần Khí Trảm
 Tên Nhật (Kana)
かい
けん
いっ
せん
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
けん
いっ
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaiken Issen
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 15155568
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.