FANDOM


Destruction Dragon
デストロイ・ドラゴン
DestructionDragon-LC06-EN-UR-LE
 Tên Việt Rồng Huỷ Diệt
 Tên Nhật デストロイ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Desutoroi Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Destroy Dragon
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 3000
 Mã số 44373896
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.