FANDOM


Destroyer Golem
()(かい)のゴーレム
 Tên Nhật (Kana)
かいのゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
のゴーレム
 Tên Hàn 파괴자골렘
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 73481154
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.