FANDOM
Destiny Soldiers là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).

Đặc trưng

Phân tích

Gồm có 5 lá bài mỗi gói, 4 Super Rares và 1 Secret Rare. Set này chứa 60 lá bài, bao gồm:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại
DESO-EN001 Destiny HERO - Drilldark Super Rare Effect Monster
DESO-EN002 Destiny HERO - Dynatag Super Rare Effect Monster
DESO-EN003 Destiny HERO - Decider Secret Rare Effect Monster
DESO-EN004 Destiny HERO - Dystopia Secret Rare Effect Fusion Monster
DESO-EN005 Destiny HERO - Dark Angel Secret Rare Effect Monster
DESO-EN006 Destiny HERO - Celestial Secret Rare Effect Monster
DESO-EN007 D Cubed Secret Rare Effect Monster
DESO-EN008 D-Fusion Secret Rare Normal Trap Card
DESO-EN009 Destiny HERO - Diamond Dude Super Rare Effect Monster
DESO-EN010 Destiny HERO - Malicious Super Rare Effect Monster
DESO-EN011 Destiny HERO - Dogma Super Rare Effect Monster
DESO-EN012 Destiny HERO - Plasma Super Rare Effect Monster
DESO-EN013 Destiny End Dragoon Super Rare Effect Fusion Monster
DESO-EN014 Destiny Draw Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN015 Over Destiny Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN016 Abyss Actor - Evil Heel Secret Rare Effect Pendulum Monster
DESO-EN017 Abyss Actor - Funky Comedian Super Rare Effect Pendulum Monster
DESO-EN018 Abyss Actor - Superstar Secret Rare Effect Pendulum Monster
DESO-EN019 Abyss Actor - Sassy Rookie Super Rare Effect Pendulum Monster
DESO-EN020 Abyss Actor - Extras Super Rare Effect Pendulum Monster
DESO-EN021 Abyss Actor - Leading Lady Secret Rare Effect Pendulum Monster
DESO-EN022 Abyss Actor - Wild Hope Secret Rare Effect Pendulum Monster
DESO-EN023 Abyss Script - Fantasy Magic Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN024 Abyss Script - Opening Ceremony Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN025 Abyss Script - Fire Dragon's Lair Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN026 Abyss Prop - Wild Wagon Super Rare Continuous Spell Card
DESO-EN027 Abyss Script - Rise of the Abyss King Secret Rare Normal Spell Card
DESO-EN028 Abyss Actors Back Stage Super Rare Normal Trap Card
DESO-EN029 Darklord Morningstar Secret Rare Effect Monster
DESO-EN030 Darklord Ixchel Secret Rare Effect Monster
DESO-EN031 Darklord Tezcatlipoca Secret Rare Effect Monster
DESO-EN032 Darklord Nasten Secret Rare Effect Monster
DESO-EN033 Darklord Amdusc Secret Rare Effect Monster
DESO-EN034 Banishment of the Darklords Secret Rare Normal Spell Card
DESO-EN035 Darklord Contact Secret Rare Normal Spell Card
DESO-EN036 Darklord Rebellion Secret Rare Normal Trap Card
DESO-EN037 Darklord Enchantment Secret Rare Normal Trap Card
DESO-EN038 Darklord Asmodeus Super Rare Effect Monster
DESO-EN039 Darklord Superbia Super Rare Effect Monster
DESO-EN040 Darklord Edeh Arae Super Rare Effect Monster
DESO-EN041 Darklord Zerato Super Rare Effect Monster
DESO-EN042 Dark Hole Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN043 Fires of Doomsday Super Rare Quick-Play Spell Card
DESO-EN044 Allure of Darkness Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN045 Escape from the Dark Dimension Super Rare Continuous Trap Card
DESO-EN046 Darklord Marie Super Rare Effect Monster
DESO-EN047 Prometheus, King of the Shadows Super Rare Effect Monster
DESO-EN048 Darklord Nurse Reficule Super Rare Effect Monster
DESO-EN049 Doomsday Horror Super Rare Effect Monster
DESO-EN050 Archlord Kristya Super Rare Effect Monster
DESO-EN051 Trade-In Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN052 Veil of Darkness Super Rare Continuous Spell Card
DESO-EN053 The Beginning of the End Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN054 Dark Eruption Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN055 Valhalla, Hall of the Fallen Super Rare Continuous Spell Card
DESO-EN056 Advance Draw Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN057 Dark Mambele Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN058 Creeping Darkness Super Rare Normal Spell Card
DESO-EN059 Destiny Signal Super Rare Normal Trap Card
DESO-EN060 Dark Illusion Super Rare Counter Trap Card

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.