FANDOM


Destiny Mirage
デステニー・ミラージュ
DestinyMirage-RYMP-EN-C-1E
 Tên Việt Vận Mệnh Ảo Ảnh
 Tên Nhật デステニー・ミラージュ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Mirāju
 Tên Hàn 데스티니 미라지
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 15294090
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.