FANDOM


Destiny Board
ウィジャ(ばん)
DestinyBoard-DPRP-EN-C-1E
 Tên Việt Bàn Cầu Cơ
 Tên Nhật (Kana) ウィジャ
ばん
 Tên Nhật (Chuẩn) ウィジャ盤
ばん
 Tên Nhật (rōmaji) Wija Ban
 Tên Nhật (Dịch) Ouija Board
 Tên Hàn 위저 보드
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 94212438
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.