FANDOM


Deskbot 001
ブンボーグ (ゼロ)(ゼロ)( ワン)
Bunborg001
Nhóm liên quan Deskbot
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Machine/Tuner/Effect
ATK/DEF 500/500
Mã số 94693857
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này tăng thêm 500 ATKDEF ứng với mỗi quái thú Loại-Machine bạn điều khiển. Nếu 2 hoặc nhiều quái thú Loại-Machine được Triệu hồi Đặc biệt cùng lúc khi mà lá này ở trong Mộ bài (trừ lúc trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này.
English Description
This card gains 500 ATK and DEF for each Machine-Type monster you control. If 2 or more Machine-Type monsters are Special Summoned at the same time while this card is in your Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.