FANDOM


Des Kangaroo
デス・コアラ
300px-DesKangarooDR2-EN-C-UE
Nhóm liên quan Koala
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1500/1700
Mã số 78613627
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu Điểm Tấn công của quái thú tấn công lá bài này thấp hơn Điểm Phòng thủ của lá bài này, tiêu diệt quái thú đang tấn công. (Điểm thiệt hại vẫn được tính bình thường.)
English Description
If the ATK of a monster that attacks this monster is lower than the DEF of this card, destroy the attacking monster. (Damage calculation is applied normally.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.