FANDOM


Delta Crow - Anti Reverse
デルタ・クロウ-アンチ・リバース
DeltaCrowAntiReverse
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 59839761
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú "Blackwing": Hủy tất cả Bài PhépBài Bẫy mặt-úp đối thủ của bạn điều khiển. Nếu bạn điều khiển chính xác 3 quái thú "Blackwing", bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của bạn.
English Description
If you control a "Blackwing" monster: Destroy all face-down Spell and Trap Cards your opponent controls. If you control exactly 3 "Blackwing" monsters, you can activate this card from your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.