FANDOM


Delinquent Duo
いたずら()きな(ふた)()(あく)()
DelinquentDuo-DB1-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana) いたずら
ずきな
ふた
あく
 Tên Nhật (Chuẩn) いたずら好
きな双
ふた
あく
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 44763025
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.