FANDOMDeja Vu
  • Nhật: デジャヴー
  • Romaji: Deja-Vū
  • Việt: Hoang Tưởng
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Khi lá này được kích hoạt, sân của đối thủ được đưa về trạng thái mà nó đã có ở lượt trước đó. Tuy nhiên, các Bài Phép/Bẫy không được đưa về tay của người sở hữu chúng.


Nguồn Viz Media: Đưa tất cả quái thú về cùng tư thế trên sân hoặc Mộ mà chúng đã chiếm đóng ở lượt trước. Tuy nhiên, các Bài Phép/Bẫy không được đưa về tay của người sở hữu chúng.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Deja Vu When this card is activated, your opponent's field is returned to the state it was on the previous turn. However, Spell and Trap Cards are not returned to their owner's hands.
Nhật このカードが発動された瞬間 相手の場に1ターン前の状況が再現される。但し、魔法・罠カードは手札に戻らない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.