FANDOM


Defect Compiler
  • Nhật: ディフェクト・コンパイラー
  • Romaji: Difekuto Konpairā
  • Việt: Bộ Sưu Khiếm Điểm
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Một lần trong lượt, nếu bạn sắp nhận thiệt hại từ một hiệu ứng bài, đặt 1 Defect Counter lên lá này (tối đa 1) thay thế. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể xóa 1 Defect Counter từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Mạng Ảo bạn điều khiển; nó tăng 800 CÔNG cho đến hết lượt này.
CÔNG / 1000   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Defect Compiler Once per turn, if you would take damage from a card effect, place 1 Defect Counter on this card instead. Once per turn (Quick Effect): You can remove 1 Defect Counter from this card, then target 1 Cyberse monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.