FANDOM


Dedication through Light and Darkness
光と闇の洗礼
DedicationthroughLightandDarkness
Nhóm liên quan Nhóm Dark Magician
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 69542930
Mô tả Hiệu ứng
Hiến tế 1 "Dark Magician"; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician of Chaos" từ tay, Bộ bài, hoặc Mộ bài của bạn.
English Description
Tribute 1 "Dark Magician"; Special Summon 1 "Dark Magician of Chaos" from your hand, Deck, or Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.