FANDOM


Decode Talker Heatsoul
デコード・トーカー・ヒートソウル
DecodeTalkerHeatsoul-LGB1-JP-OP
 Tên Việt Giải Mã Luận Đồ Nhiệt Hồn
 Tên Nhật デコード・トーカー・ヒートソウル
 Tên Nhật (rōmaji) Dekōdō Tōkā Hītosouru
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Trên LM-Top, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.