FANDOM


Decode Talker Extended
デコード・トーカー・エクステンド
DecodeTalkerExtended-DUDE-EN-UR-1E
 Tên Việt Giải Mã Luận Đồ Triển Hoàng
 Tên Nhật デコード・トーカー・エクステンド
 Tên Nhật (rōmaji) Dekōdo Tōkā Ekusutendo
 Tên Nhật (Dịch) Decode Talker Extend
 Tên Hàn 디코드 토커 익스텐드
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Trên LM-Top, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Mã số 30822527
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.