Decode Talker
デコード・トーカー
DecodeTalker-YS18-EN-C-1E.png
 Tên Việt Giải Mã Luận Đồ
 Tên Nhật デコード・トーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Dekōdo Tōkā
 Tên Hàn 디코드 토커
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM.png
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft.png, Trên LM-Top.png, Dưới-Phải LM-BottomRight.png
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Mã số 01861629
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.