FANDOM


Deck Devastation Virus
()のデッキ()(かい)ウイルス
DeckDevastationVirus-SDGU-EN-C-1E
 Tên Việt Virus Ma
 Tên Nhật (Kana)
まのデッキ
かいウイルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
のデッキ破
かい
ウイルス
 Tên Nhật (rōmaji) Ma no Dekki Hakai Uirusu
 Tên Nhật (Dịch) Deck Destruction Virus of the Devil
 Tên Hàn 마의 덱파괴 바이러스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 35027493
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.