Deck Build Pack: Spirit Warriors là một Booster trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG).[1]


Thông tin trong bài viết này vẫn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ.

Danh sách

Số Bài Tên Anh Tên Nhật Độ hiếm Thể loại
DBSW-JP001 [[]]
DBSW-JP002 Shadow Six Samurai - Genba Common
Normal Parallel Rare
[[]]
DBSW-JP003 Shadow Six Samurai - Hatsume Super Rare [[]]
DBSW-JP004 Shadow Six Samurai - Douji [[]]
DBSW-JP005 Shadow Six Samurai - Kizaru Common
Normal Parallel Rare
[[]]
DBSW-JP006 Shadow Six Samurai - Rihan Ultra Rare
Secret Rare
[[]]
DBSW-JP007 Shadow Art of the Six Samurai [[]]
DBSW-JP008 The Six Shinobi [[]]
DBSW-JP009 [[]]
DBSW-JP010 [[]]
DBSW-JP011 [[]]
DBSW-JP012 [[]]
DBSW-JP013 [[]]
DBSW-JP014 Gateway of the Six(ろく)()(もん) Common
Normal Parallel Rare
Bài Phép Duy trì
DBSW-JP015 [[]]
DBSW-JP016 Magibullet Shooter Caspar Super Rare [[]]
DBSW-JP017 [[]]
DBSW-JP018 [[]]
DBSW-JP019 [[]]
DBSW-JP020 [[]]
DBSW-JP021 [[]]
DBSW-JP022 Magibullet Fiend Zamiel Ultra Rare
Secret Rare
[[]]
DBSW-JP023 Magibullet - Never-Endorphin [[]]
DBSW-JP024 [[]]
DBSW-JP025 Magibullet - Death-perado [[]]
DBSW-JP026 [[]]
DBSW-JP027 [[]]
DBSW-JP028 [[]]
DBSW-JP029 [[]]
DBSW-JP030 Rainy Weathery Lazula Common
Normal Parallel Rare
[[]]
DBSW-JP031 [[]]
DBSW-JP032 [[]]
DBSW-JP033 [[]]
DBSW-JP034 [[]]
DBSW-JP035 Rainbow Weathery Arciel [[]]
DBSW-JP036 [[]]
DBSW-JP037 [[]]
DBSW-JP038 [[]]
DBSW-JP039 [[]]
DBSW-JP040 [[]]
DBSW-JP041 [[]]
DBSW-JP042 [[]]
DBSW-JP043 [[]]
DBSW-JP044 [[]]
DBSW-JP045 [[]]

Tham khảo

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.