FANDOMDeck Build Pack: Spirit Warriors là một Booster trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG).[1]


Thông tin trong bài viết này vẫn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ.

Danh sách

Số Bài Tên Anh Tên Nhật Độ hiếm Thể loại
DBSW-JP001
DBSW-JP002 Shadow Six Samurai - Genba Common
Normal Parallel Rare
DBSW-JP003 Shadow Six Samurai - Hatsume Super Rare
DBSW-JP004 Shadow Six Samurai - Douji
DBSW-JP005 Shadow Six Samurai - Kizaru Common
Normal Parallel Rare
DBSW-JP006 Shadow Six Samurai - Rihan Ultra Rare
Secret Rare
DBSW-JP007 Shadow Art of the Six Samurai
DBSW-JP008 The Six Shinobi
DBSW-JP009
DBSW-JP010
DBSW-JP011
DBSW-JP012
DBSW-JP013
DBSW-JP014 Gateway of the Six(ろく)()(もん) Common
Normal Parallel Rare
DBSW-JP015
DBSW-JP016 Magibullet Shooter Caspar Super Rare
DBSW-JP017
DBSW-JP018
DBSW-JP019
DBSW-JP020
DBSW-JP021
DBSW-JP022 Magibullet Fiend Zamiel Ultra Rare
Secret Rare
DBSW-JP023 Magibullet - Never-Endorphin
DBSW-JP024
DBSW-JP025 Magibullet - Death-perado
DBSW-JP026
DBSW-JP027
DBSW-JP028
DBSW-JP029
DBSW-JP030 Rainy Weathery Lazula Common
Normal Parallel Rare
DBSW-JP031
DBSW-JP032
DBSW-JP033
DBSW-JP034
DBSW-JP035 Rainbow Weathery Arciel
DBSW-JP036
DBSW-JP037
DBSW-JP038
DBSW-JP039
DBSW-JP040
DBSW-JP041
DBSW-JP042
DBSW-JP043
DBSW-JP044
DBSW-JP045

Tham khảo

  1. "[OCG] Deck Build Pack: Spirit Warriors Product Description And Info". YGOrganization. April 21, 2017. https://ygorganization.com/soaretheyspiritmonstersormonstersofspirit/.

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.